پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478
محتوای همکاری با سازمان ها
اخبار حوزه بیوتکنولوژی مدرسه دکترمحمدشفیعی

همکاری با سایر ارگان ها و سازمانها

مرکز بیوتکنولوژی وابسته به مجتمع فرهنگی آموزشی دکترمحمدشفیعی آماده همکاری با سازمان ها و ارگان ها می باشد.
HomeSpeakersTicketContact