پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478
محتوای دانش آموزی
فاقد تصویر شاخص

افتخارات بخش دانش آموزی

کلاس ها

کلاس ها

افتخارات

افتخارات

افتخارات کسب شده
مسابقات داخلی و بین المللی

مسابقات داخلی و بین المللی

شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی
HomeSpeakersTicketContact