پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

پکیج جامع مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

       پکیج جامع مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

    • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  39,500,000 ریال
    • هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  39,500,000 ریال
    • هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  39,500,000 ریال
    • هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  39,500,000 ریال

فرم ثبت نام پکیج جامع مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

  • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  39,500,000 ریال - هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  39,500,000 ریال - هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  39,500,000 ریال - هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  39,500,000 ریال

HomeSpeakersTicketContact