پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

دوره های نظری

 دوره های نظری

  • آمار کاربردی در  R
  • مبانی مدل سازی زیستی
  • آنزیم شناسی
  • جلبک شناسی
  • تجاری سازی در زیست فناوری
  • ایمنی شناسی
  • قارچ شناسی
  • زیست فناوری نفت

فرم ثبت نام دوره های نظری

  • نام مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید

HomeSpeakersTicketContact