پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

دوره های ترمیک کوتاه مدت مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

   دوره های ترمیک کوتاه مدت مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

  • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  8,000,000 ریال
  • هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  10,000,000 ریال
  • هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  15,000,000 ریال
  • هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  20,000,000 ریال

فرم ثبت نام دوره های ترمیک کوتاه مدت مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

  • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  8,000,000 ریال - هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  10,000,000 ریال - هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  15,000,000 ریال - هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  20,000,000 ریال

HomeSpeakersTicketContact