پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

ثبت نام در کارگاههای دانش آموزی

کارگاه تخصصی PCR و الکتروفورز ویژه دانش آموزان

  • میزان هزینه

    هزینه برای دانش آموزان مدارس دکترمحمدشفیعی 9,000,000 ریال و دانش آموزان سایر مدارس 20,000,000 ریال لطفا عدد یک را در مستطیل مورد نظر خود وارد نمایید
  • قیمت: 9,000,000 ریال تعداد/مقدار :
    برای دانش آموزان مدارس دکترمحمدشفیعی
  • قیمت: 20,000,000 ریال تعداد/مقدار :
    برای دانش آموزان سایر مدارس
HomeSpeakersTicketContact